CZ   EN

Zpráva z filtračních setkání v roce 2000Světový kongres filtrace WFC 8 - Brighton, UK

Od 3. do 7. dubna 2000 se sešla světová elita v oboru filtrace, separace a membránové vědy v Brightonu, UK na 8. světovém kongresu filtrace. Přes 300 přednášek a posterů je v přehledné formě 4 stránkových referátů uspořádáno ve dvou knihách formátu A4 (1278 stran) a představuje tak ucelený přehled o současném stavu vědění a výzkumu tohoto odvětví. Filtrační vědění bylo rozděleno do 36 sekcí

 1. Základy separace kapalina-tuhá fáze (S/L): Tvorba a vlastnosti filtračního koláče
 2. Základy separace kapalina-tuhá fáze (S/L): Odvodňování a promývání filtračního koláče a porézního média
 3. Čištění průmyslových odpadních vod
 4. Sedimentace a flotace
 5. Vývoj provozních separačních zařízení (S/L)
 6. Vývoj provozních separačních zařízení (S/L)
 7. Základy separace kapalina-plyn (S/G)
 8. Vývoj provozních zařízení na čištění plynů
 9. Aplikace procesů separace (S/G)
 10. Filtrace ve výrobě potravin
 11. Filtrace v potravinářském a nápojářském průmyslu
 12. Čištění vzduchu a plynů
 13. Filtrační materiály: tkané a netkané
 14. Filtrační materiály: kovové a jiné tuhé elementy
 15. Svíčky a media pro speciální aplikace
 16. Media pro speciální aplikace
 17. Testování filtračních materiálů, standardy
 18. Filtrace a separace ve farmaceutickém průmyslu
 19. Čištění pitné a odpadní vody
 20. Pitná voda a odstraňování těžkých kovů
 21. Čištění říční vody a průmyslové odpady
 22. Filtrace v papírenském a elektrotechnickém průmyslu
 23. Hloubková filtrace
 24. Zpracování a manipulace s kaly
 25. Měřicí technika pro filtraci
 26. Měření a komputerizace
 27. Separace kapalina-kapalina a koalescence
 28. Filtrace v automobilním průmyslu
 29. Filtrace a životní prostředí
 30. Zdokonalení filtrace: magnetické, elektrické a akustické metody
 31. Základy membránové separace
 32. Membránové technologie: mikrofiltrace
 33. Membránové technologie: ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza
 34. Membránové reaktory, inženýrský návrh a aplikace
 35. Odstředivá separace: hydrocyklony
 36. Předúprava suspenzí

Nejzávažnější plenární lekci přednesl australský Profesor Tony Fane, ředitel centra UNESCO pro membránovou vědu a technologii, ve které popsal nové neinvazivní metody kontroly stavu separačních membrán (měření koncentrační polarizace nukleární magnetickou resonancí, rozlišení zanesené a nezanesené membrány impedanční spektroskopií, nebo odhalování překvapivých jevů na membráně přímým mikroskopickým pozorováním).

Druhá plenární lekce Jonathana Seville z University v anglickém Biminghamu pojednávala o nových keramických filtrech pro filtraci horkých plynů do cca 1000 oC. Průmyslový význam této operace je dán potřebami čištění horkých plynů při ochraně turbin v tepelných elektrárnách a při zaručování limitů daných legislativou pro exhalace v chemickém průmyslu a při spalování odpadů.

Třetí plenární lekce přednesená Geoffreyem Brundrettem z Royal Society of Health , U.K. byla o potřebách kvalitnější filtrace vzduchu pro obytné a kancelářské budovy. Poslední výzkumy ukazují, že prach v městských aglomeracích je zanedbávaným rizikovým faktorem a při tom byla zjištěna přímá závislost úmrtnosti obyvatel na ročním průměrném obsahu prachu v μg/m3.

Doprovodná výstava silně pokulhávala za kvalitou přednáškové části kongresu. Řada vystavovatelů předváděla nové filtrační materiály, avšak v oblasti filtračních zařízení byla exhibice málo zajímavá.

Zájemci o seznam autorů a názvů přednášek, případně o plné znění vybraných přednášek se mohou přihlásit u autora tohoto článku: pridal@mikropur.cz.

Euromed 2000 - Djerba, Tunis

Ve dnech 11.-13. září 2000 byla pod patronací Evropské desalinační společnosti pořádána první konference o strategii odsolování a získávání pitné vody v zemích severní Afriky a Blízkého východu - Euromed 2000. Největším přínosem jednání nebyly poměrně skromné novinky vědy a techniky, ale velmi zajímavé informace o závažných potřebách pitné vody v zemích Středozemí, zejména na jeho africké části.

Všechny země od Maroka přes Alžír, Lybii, Egypt až po Kuwait trpí nedostatkem zásob pitné vody. V mnoha zemích (Malta, Emiráty, Kuwait) získávají až 90% pitné vody desalinací z moře. Tíživá situace je např. v Egyptě, kde se již spotřebovává 80% vody z Nilu k závlahám a distribuci vody přičemž pouze 2% k tomu přispívají srážky. Přitom je kolem Nilu a pobřeží obýváno pouze 5% rozlohy státu, což při 60 milionech obyvatel již přináší neřešitelné situace v exhalacích a vyčerpávání půdy. Řeší se proto programy osidlování pouštních oblastí a jejich zabezpečení vodou, energií, pracovními možnostmi a technologiemi.

Hledají se cesty jak získávat pitnou vodu z mořské vody bez spalování fosilních paliv. To vede k velkému zájmu o principy konverze solární energie fotovoltickými články na hybnou sílu pro membránové operace nanofiltrace a reverzní osmózy. Náklady v těchto státech vynakládané na klimatizaci a chlazení vzduchu, činí obrovských 40 až 70 % celkových energetických výdajů těchto zemí.

Z uvedené vážné situace pramení i podpora výzkumu nových metod desalinace mořské vody, přeměny solární energie, klimatizace a membránové dehumidifikace vzduchu. I pro české odborníky a instituce může být zajímavé získat dotaci výzkumu např. od společnosti MEDRC se sídlem v Omanu. Podmínkou je účast partnera z afrického kontinentu a téma týkající se odsolování.


Další informace: MIKROPUR s.r.o., Wonkova 385, 500 02 Hradec Králové 2; Fax a telefon (049) 616 582
E-mail: pridal@mikropur.cz
Internet: http://www.mikropur.cz

Stránku spravuje I. Wichterle a byla aktualizována dne 2.února 2001